Archive for פברואר, 2009

2

מילים מחפשות משמעות

בעקבות ביקורתו של הרלב"ג על תוארי השלילה של הרמב"ם [א] ברשימה קצרה זו אנסה להביא את תמצית דבריו של הרמב"ם[1] על העדר הדַּמְיוּת ותוארי השלילה, להסביר את ביקורתו של הרלב"ג[2] על שיטת הרמב"ם, ולשער כיצד היה הרמב"ם עשוי להשיב לביקורת זו. אעשה זאת בזיקה לפרשנותם של שני חוקרים שעסקו בנושא.[3]