Archive for נובמבר, 2009

15

טובת המדינה: לא לשרת בצבא

"הביתה בכל מחיר": הצעה להתייעלות למדינת ישראל מחויבות מוסרית עליונה כלפי חייליה. מחויבות זו פירושה להגן בכל מחיר על שלומו של כל חייל. הרי זהו בננו, ילד תמים וטהור עיניים. הערבות ההדדית מחייבת: הילד יחזור הביתה. בכל מחיר. לא קשה להסיק מכך שהשירות הקרבי הוא פעולה בלתי מוסרית, המנוגדת לחובת המדינה כלפי בניה, לחובת המפקד […]