Archive for the Tag 'ברית'

0

פרשת בחוקותי: נאמנותם ההדדית של אלוהים והאדם

רגע לפני סופו של ספר ויקרא, בתחילת פרשת "בחוקותי", מופיע פרק מיוחד, החותם את רוב המצוות שניתנו, לפי המסופר, באוהל מועד למרגלות הר סיני. פרק זה מסתיים כך: "אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה" (כו, מו). אולם מה שקודם לפסוק הזה דווקא אינו מצוות, אלא סדרת […]

0

פרשת יתרו: ממלכת כהנים וגוי קדוש

פרשת "יתרו" היא הסיפור המכונן, אם כי לא הבלעדי, של היווצרות הדת המקראית. היא מתארת מעין אמנה חברתית שעם ישראל מקבל עליו מרצון ביוזמת אלוהים. כך אומר אלוהים לעם לאחר שהוציאו ממצרים: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי […]

0

יהושע ט: פוליטיקה זה לא רק אינטרסים

הגבעונים הם שקרנים. השקר שלהם מקצועי ומושקע. הוא מבוסס על היכרות עם התרבות הישראלית, שבזכותה הם יודעים שיזכו בהגנה רק אם יכחישו את זהותם האמתית. לגבעונים אין גאווה לאומית, ומכל מקום הם מוכנים לוותר עליה כדי לשרוד. הם מוכנים גם לבגוד בבני הברית הטבעיים שלהם, שכניהם הכנענים, כאשר הם מזהים סכנה ממשית לחייהם. יהושע מפקפק […]

0

ויקרא כו: במה אפשר להתנחם?

פרק כו ברובו אינו נעים לקריאה. החלקים החיוביים והמבטיחים שלו, שנזכה להם אם נלך בחוקות התורה, מתגמדים לעומת רצף הקללות הנוראות המאיים לרבוץ עלינו אם נבחר באפשרות האחרת. כמו בחוזי ברית מן המזרח הקדום, המעגנים את מחויבותו של שליט מקומי זעיר כלפי מלך האימפריה הגדול, גם כאן נאמנות מבטיחה הגנה ואילו בגידה תוביל לחורבן. אך […]