Archive for the Tag 'ויקרא כא'

0

ויקרא כא: עוד על הקדושה

קהל היעד של פרק כא הוא הכוהנים, שקרבתם הגדולה אל הקודש דורשת מהם לעמוד בסטנדרטים מחמירים יותר משאר הציבור. המגבלות המוטלות על הכוהנים מתחלקות לשני סוגים: מגבלות מעשיות על המשרתים בקודש (פסוקים א-טו); ומגבלות גופניות, הקובעות מי בכלל יוכל לשרת בקודש (פסוקים טז-כג). שני סוגי המגבלות מעוררים בעיות בעבור הקוראים בני זמננו. האיסור על בעלי […]