Archive for the Tag 'חירות'

0

פרשת בהר: מהי האלטרנטיבה למושגי הקניין והחירות המודרניים

התורה אינה מסמך עקרונות. היא סיפור הכולל בתוכו חוק ובדרך כלל אין היא מנסחת באופן ישיר עיקרי אמונה או הנחות יסוד תיאולוגיות. במיוחד הדברים אמורים לגבי ספר ויקרא, שיש לדקדק בו רבות כדי למצוא את הנימוק והטעם מבעד לפרטי הפרטים של החוקים הכלולים בו. לא כך בפרשת השבוע, "בהר": כאן הנימוקים לחוק הם עקרוניים, גלויים […]

0

פרשת בשלח: מסה ומריבה

בעיצומה של יציאת מצרים, המתוארת בפרשת "בשלח", מתעורר בקרב בני ישראל געגוע למצרים. המרדף של המצרים אחריהם מעורר אימה, והאימה מיתרגמת לתפילה: "ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, וייראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל ה'" (שם, י). לצעקה הזו אין תוכן מילולי והיא בבחינת הבעת אמון באלוהים, שבוודאי יש בכוחו […]

0

שמות ה: טקטיקות של דיכוי

פרק ה מציע התבוננות מרתקת בשתי דרכים שבהן ממסד פוליטי משעבד את נתיניו ומדכאם. הדרך האחת היא היררכייה מסודרת. בתחתית מצויים העבדים העבריים, מעליהם השוטרים, שאף הם עבריים. השוטרים נתונים בין הפטיש לסדן, והם מואשמים על ידי שני הצדדים בבוגדנות ובשיתוף פעולה עם האויב. השוטרים העבריים כפופים לנוגשים המצריים, ומעל הנוגשים – פרעה. מטרתם של משה […]