Archive for the Tag 'מיכאל וולצר'

0

פרשת בא: הגבול המטושטש בין עבר להווה

פרשת "בא" מתרחשת בארץ רחוקה ובזמנים עתיקים, בטרם קיבלו בני ישראל את התורה וירשו את הארץ המובטחת. אולם מבין השורות עולים מקום אחר ותקופה אחרת. סיפור יציאת מצרים מטשטש את הגבולות שבין העבר וההווה, ובין האירוע עצמו לבין הסיפור על אודותיו. כבר בפרשה הקודמת, "וארא", הבהיר אלוהים כי שרשרת המכות שהוא משית על האוכלוסייה המצרית […]