Archive for the Tag 'צלם אלוהים'

0

בראשית יא: האדם – מתחרה או שליח של אלוהים?

מגדל בבל הוא הניסיון של האדם לאמץ שתי תכונות אלוהיות: חכמה ואחדות. את החכמה גילו בני האדם כשאכלו מעץ הדעת טוב ורע, אז נפקחו עיניהם ונהיו כאלוהים. כעת הם מבינים, בחכמתם, שכוחו של אלוהים באחדותו. אם יתאחדו גם הם, יוכלו להגיע השמימה. אלוהים מבין שהשילוב של ידיעה ואחדות מסכן את מעמדו: "הן עם אחד ושפה […]

0

בראשית ה: בחר לך שושלת

הפרק נפתח בהכרזה: "זה ספר תולדות אדם". הפסוקים הראשונים מספרים על בריאת האדם ועל הולדת בנו הבכור, שזכה לשם שֵׁת. זוהי פתיחה מוזרה מאוד. הרי לבנו הבכור של אדם קראו קין, לאחיו הצעיר הבל, ואילו שת הוא הבן השלישי, שנקרא על שם אותו רצח נורא (חזרנו לשני הפסוקים האחרונים בפרק ד). מתברר שלפנינו גרסה חלופית […]