Archive for the Tag 'תפילה'

0

מי צריך קורבנות: לפרשת ויקרא

פתיחת ספר ויקרא, המכונה גם "תורת כוהנים", מעוררת את הדיון הישן – שלא נס ליחו – במהותה של עבודת הקורבנות. הרמב"ם, שהקדיש פרקים רבים מחיבורו הפילוסופי הגדול "מורה נבוכים" להתחקות אחר טעמי המצוות ומשמעויותיהן, סיפר באריכות על דעותיהם השגויות של עובדי הכוכבים ועל מנהגיהם הנפוצים בימי קדם. אחת מטענותיו המרכזיות הייתה, שחלק גדול מן המצוות […]